PROGRAMINĖS ĮRANGOS NAUDOJIMUI NUOMOTOJO SERVERYJE NUOMOS SĄLYGOS


I. TERMINAI
 1. Nuomotojas: UAB „Infotransport“, juridinio asmens kodas 300614784, buveinės adresas Krokuvos g. 13, Vilnius.
 2. „Cloud paslauga“: apima teisę Nuomininkui už užmokestį laikinai:
 3. Nuomininkas: vartotojas, užsiregistravęs Nuomotojo serveryje.
II. SUTARTIES OBJEKTAS IR DALYKAS
 1. Šia Sutartimi Nuomotojas įsipareigoja suteikti Nuomininkui už užmokestį laikinai naudotis „Cloud paslauga“ pagal prisijungus prie Nuomotojo serverio Nuomininko pasirinktą planą, o Nuomininkas įsipareigoja mokėti nuomos mokestį už „Cloud paslaugą“.
 2. „Cloud paslaugos“ parametrai yra nurodyti www.infotransport.eu svetainėje.
III. ĮKAINIAI IR ATSISKAITYMO TVARKA
 1. Mokestis už „Cloud paslaugą“ yra nurodytas Nuomininkui pateikiamoje sąskaitoje apmokėjimui. „Cloud paslauga“ apmokama iš anksto už Nuomininko užsakytą laikotarpį pagal Nuomininko pasirinktą paslaugų planą (toliau – Planas) ir užsakytų Licencijų skaičių.
 2. Paslaugą Užsakovas privalo apmokėti Nuomotojui ne vėliau kaip iki sąskaitoje apmokėjimui nurodyto termino. Laiku neapmokėjus sąskaitos, Nuomotojas turi teisę taikyti papildomą mokestį už anuliuotos „Cloud paslaugos“ atstatymą.
 3. Nuomotojas turi teisę vienašališkai keisti planų įkainius. Informaciją apie planų įkainius Nuomininkas gali rasti svetainėje www.infotransport.eu. Pasikeitus įkainiams, Nuomininkui jie įsigaliotų nuo sekančio mokestinio periodo.
 4. Nuomininkas sutinka gauti Nuomotojo siunčiamas sąskaitas elektroniniu formatu.
 5. Šalių atskiru sutarimu gali būti atliekami “InfoTrans” programinės įrangos, esančios Cloud‘e, konfigūracijos, pritaikymo darbai, kurie apmokami atskirai pagal suderintas darbo valandas ir kainą.
 6. Bet kuriai Šaliai nutraukus Sutartį nepriklausomai nuo nutraukimo pagrindo, Nuomininkui nėra grąžinamos jokios pagal Sutartį ar papildomus susitarimus dėl programinės įrangos pritaikymo pagal Nuomininko poreikius ir pageidavimus sumokėtos sumos.
IV. NUOSAVYBĖ
 1. Nuomotojas patvirtina, kad Licencijos ir “InfoTrans” programinė įranga jam priklauso nuosavybės teise.
 2. Nuomotojas patvirtina, kad turtinės autorių teisės į “InfoTrans” programinę įrangą priklauso Nuomotojui.
 3. Nuomininkas neįgyja jokių autoriaus teisių nei į “InfoTrans” programinę įrangą, nei į Licenciją – nei į visą, nei į kokią nors dalį ar kopiją, išskyrus jam Nuomotojo šia Sutartimi suteiktą neišimtinę teisę naudoti nustatyta apimtimi ir sąlygomis.
 4. Nemokamas žemėlapių veikimas neįeina į “Cloud paslaugą”. Google ar kitų žemėlapių API key Naudotojas įsigyja pats.
V. NUOMOS TERMINAS
 1. Sutartis neterminuota.
 2. Nuomos termino pradžia: nuo prisiregistravimo prie Cloud‘e esančios „InfoTrans“ programinės įrangos dienos. Papildomų Nuomininko užsakytų programos pritaikymo darbų atlikimas nekeičia nuomos termino pradžios.
 3. Nuoma pasibaigia, nutraukus Sutartį.
VI. ŠALIŲ ĮSIPAREIGOJIMAI IR TEISĖS
 1. Nuomininkas įsipareigoja:
 2. Nuomininkas turi teisę:
 3. Nuomotojas turi teisę:
 4. Nuomotojas įsipareigoja:
VII. KONFIDENCIALUMAS
 1. Šalys įsipareigoja laikyti paslaptyje ir neatskleisti konfidencialios informacijos. Konfidenciali informacija - šios Sutarties sąlygos bei visa dokumentacija ir informacija, tame tarpe pradinių “InfoTrans” programinės įrangos tekstų (“source code”) , kurią Šalys gauna viena iš kitos, vykdydamos šią Sutartį, taip pat informacija, susijusi su Šalių veikla ir/ar planais, kuriuos viena Šalis atskleidžia kitai, įskaitant, bet neapsiribojant, rašytiniais ir elektroniniais tekstais bei kita informacija, nepriklausomai nuo jos pavidalo ir pateikimo būdų. Konfidencialia nelaikoma informacija, kuri buvo Šalies dispozicijoje ir kurią Šalis galėjo atskleisti prieš gaudama ją iš kitos Šalies, arba informacija, kuri yra prieinama viešai, taip pat informacija, kuri yra Šalies nepriklausomai sukurta iki gavimo arba gauta iš trečiosios šalies, su sąlyga, kad tą informaciją atskleidusi Šalis gali sukūrimo ar gavimo faktus patvirtinti dokumentais. Atitinkamai Šalys privalo bei įsipareigoja užtikrinti, kad jų darbuotojai ir/ar pasitelkti rangovai ir subrangovai (jei tokie yra) taip pat laikysis analogiško konfidencialumo reikalavimo. Bet kuri Šalis turi teisę atskleisti konfidencialią informaciją, jeigu tai yra susiję su jos komercinės veiklos revizavimu, atliekamu nepriklausomo audito, įgaliotų valstybės institucijų, ar tokia informacija turi būti atskleista pagal įstatymą arba teismo sprendimą arba Šalims susitarus, taip pat, kai tokia informacija atskleidžiama Šalies advokatams.
 2. Faktą, kad Nuomininkas naudojasi “InfoTrans” programine įranga, Nuomininkas gali naudoti informaciniais ir marketinginiais tikslais (tam tikslui Nuomininkas gali naudoti Nuomotojo logotipą).
 3. Konfidencialumo įsipareigojimas išlieka galioti ir po šios Sutarties nutraukimo ar galiojimo pasibaigimo.
VIII. ŠALIŲ ATSAKOMYBĖ
 1. Vienai iš Šalių nevykdant savo įsipareigojimų pagal šią Sutartį, kita Šalis turi teisę laikinai sustabdyti šios Sutarties vykdymą, nenutraukdama Sutarties, apie tai informuodama Šalį, nevykdančią savo įsipareigojimų.
 2. Nė viena iš šalių neatsako už netiesioginių nuostolių atlyginimą kitai Sutarties šaliai.
 3. Nuomotojas neatsako už:
IX. SUTARTIES PAŽEIDIMAS
 1. Jei kuri nors Sutarties Šalis nevykdo savo bet kurio įsipareigojimo pagal Sutartį, ji pažeidžia Sutartį.
 2. Vienai sutarties Šaliai pažeidus Sutartį, kita Šalis turi teisę:
X. NENUGALIMA JĖGA
 1. Nei viena iš Sutarties Šalių neatsako už prisiimtų įsipareigojimų visišką ar dalinį neįvykdymą, jeigu ji įrodo, kad įsipareigojimų neįvykdė dėl aplinkybių, kurių ji negalėjo kontroliuoti bei protingai numatyti Sutarties sudarymo metu, ir kad protingomis pastangomis negalėjo užkirsti kelio šių aplinkybių ar jų pasekmių atsiradimui (force majeure).
XI. SUTARTIES GALIOJIMAS
 1. Ši Sutartis įsigalioja nuo prisiregistravimo prie Cloud‘e esančios „InfoTrans“ programinės įrangos dienos ir galioja iki jos nutraukimo.
 2. Bet kuri Šalis turi teisę vienašališkai ne teismo tvarka nutraukti Sutartį apie tai įspėjusi kitą šalį prieš 10 (dešimt) kalendorinių dienų.
XII. BAIGIAMOSIOS NUOSTATOS
 1. Šiai Sutarčiai taikoma Lietuvos Respublikos teisė. Visi tarp Šalių dėl šios Sutarties kilę ir/ar susiję su jos aiškinimu ir vykdymu ginčai ar nesutarimai sprendžiami derybų būdu, o jeigu nepavyksta susitarti per 30 (trisdešimt) kalendorinių dienų - Lietuvos Respublikos teismuose pagal Nuomotojo buveinės vietą.
 2. Visi pranešimai Nuomininkui siunčiami Nuomininko prisijungimo Nuomotojo serveryje nurodytu elektroninio pašto adresu ir laikomi įteiktais sekančią dieną nuo elektroninio laiško išsiuntimo dienos.
XIII. NUOMOTOJO REKVIZITAI
UAB „Infotransport“
Juridinio asmens kodas 300614784
Juridinio asmens adresas Krokuvos g. 13, Vilnius
A/s. LT124010042401755474
Tel.: +370 615 80533
El. paštas: pagalba@infotransport.eu
Direktorius Linas Kulnys